The Wonder of Chemistry

tetraflu.gif (9311 bytes)teflon (tetrafluoroethylene)

green = fluorine
black = carbon

 

aspirin.gif (10858 bytes)aspirin (acetylsalicylic acid)

gray = carbon
red = oxygen
white = hydrogen

vitb1.gif (9485 bytes) vitamin B1

3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-
5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium

index | back | next